ആയിഷാ ആയിഷാ - വരികൾ | ആയിഷ | Ayisha Ayisha - Lyrics | Ayisha | Manju Warrier | Shreya Ghoshal | M Jayachandran

Ayisha Ayisha - Lyrics | Ayisha


ആയിഷാ ആയിഷാ

ഖൽബ് നീ ആയിഷാ

ഇഷലെന്ന പോൽ ഇടനെഞ്ചിലായി

ഇലപെയ്തൊരതുരാഗകാലം

നിനക്കായി കുറിക്കുന്നിതാ

ആയിഷാ

അന്തി ഖൽബി അന്തി റൂഹി

നൂറു അയിനി

ഹബീബദീ യാ ഗരാമീ

യാ നസീബീ ഫീ ഗി അന്തീ

റാഹദീ


ആയിഷാ ആയിഷാ

ഖൽബ് നീ ആയിഷാ

അഷ്മിക് ഫിൽ മദർ ഹയാദീ

അരിദികി തജ്മാഇൻ ഷെദാദീ

തസ്കിൻ ബിറൂഹി ദഹിലീ

യാകുൾ ഹയാദീ


കൊത്തി വെക്കും ചിത്തിരം പോൽ

മുത്തു റബ്ബിൻ ഇച്ഛ പോലെ

ദുനിയാവിനതിരായ മരുവിൽ

ഉരുകും മണൽക്കാറ്റിനലയിൽ

അടരാതെ നിൽക്കൊന്നിരിഷ്കിന്റെ മരമുണ്ട്

മിഴി നീട്ടി നീയൊന്നു നോക്കൂ

ആയിഷാ ആയിഷാ ആയിഷാ

ഖൽബ് നീ ആയിഷാ

കനവിന്റെ കനലൂതി

എരിയുന്ന പുക പോലെ

അകമാകെ നിറയുന്നൊരാൾ

അകലെ മലക്കായി

മറയുമ്പോഴും കൂടെ

മണിമാരനാകുന്നൊരാൾ

അവനേകും ആ പ്രേമമഴവില്ലിലേക്കുള്ള

കിളിവാതിലാണോ നീ


അല്ല മുഹബത്ത് നീ

ആയിഷാ

അന്തി ഖൽബി അന്തി റൂഹി

നൂറു അയിനി

ഹബീബദീ യാ ഗരാമീ

യാ നസീബീ ഫീ ഗി അന്തീ

റാഹദീ


ആയിഷാ ആയിഷാ

ഖൽബ് നീ ആയിഷാ

Tags

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍