ഹരിവരാസനം വരികൾ | Harivarasanam Lyrics In Malayalam | Harivarasanam Lyrics In English

Easy PSC
0
ഹരിവരാസനം വരികൾ


ശബരിമലയിൽ ദിവസവും അത്താഴപൂജയ്ക്കു ശേഷം നട അടയ്ക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഉടുക്കുകൊട്ടി ആലപിക്കുന്ന കീർത്തനമാണ് ഹരിവരാസനം ശബരിമലയിലെ ദിവസപൂജ. ഹരിവരാസനം പാടിത്തീരുമ്പോഴേക്കും പരികർമ്മികൾ നടയിറങ്ങും. പിന്നീട് ഒന്നൊഴിയാതെ ഓരോ നിലവിളക്കും അണച്ച് മേൽശാന്തി നട അടയ്ക്കും.

അയ്യപ്പന്റെ രൂപഭാവങ്ങളെ വർണ്ണിക്കയും പ്രകീർത്തിക്കയും ചെയ്യുന്ന ഹരിവരാസനത്തിൽ ആദിതാളത്തിൽ മധ്യമാവതി രാഗത്തിൽ സംസ്കൃതപദങ്ങളാൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തപ്പെട്ട പതിനാറ്‌ പാദങ്ങളാണ്‌ ഉള്ളത്. അതിൽ ഏഴുപാദം മാത്രമാണ്‌ ശബരിമല ശാസ്താവിനെ ഉറക്കുവാൻ നടതുറന്നിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രി 10.55 ന്‌ പാടാറുള്ളത്‌.


 
Harivarasanam Lyrics In Malayalam

ഹരിവരാസനം സ്വാമി വിശ്വമോഹനം
ഹരിദധീശ്വരം സ്വാമി ആരാധ്യപാദുകം
അരിവിമർദ്ദനം സ്വാമി നിത്യ നർത്തനം
ഹരിഹരാത്മജം സ്വാമി ദേവമാശ്രയേ
ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പാ
ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പാ.

ശരണ കീർത്തനം സ്വാമി ശക്തമാനസം
ഭരണലോലുപം സ്വാമി നർത്തനാലസം
അരുണഭാസുരം സ്വാമി ഭൂതനായകം
ഹരിഹരാത്മജം സ്വാമി ദേവമാശ്രയേ
ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പാ
ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പാ...

പ്രണയസത്യകം സ്വാമി പ്രാണനായകം
പ്രണതകല്പകം സ്വാമി സുപ്രഭാഞ്ചിതം
പ്രണവ മന്ദിരം സ്വാമി കീർത്തനപ്രിയം
ഹരിഹരാത്മജം സ്വാമി ദേവമാശ്രയേ
ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പാ
ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പാ..

തുരഗവാഹനം സ്വാമി സുന്ദരാനനം
വരഗദായുധം സ്വാമി ദേവവർണ്ണിതം
ഗുരുകൃപാകരം സ്വാമി കീർത്തനപ്രിയം
ഹരിഹരാത്മജം സ്വാമി ദേവമാശ്രയേ
ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പാ
ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പാ..

ത്രിഭുവനാർച്ചിതം സ്വാമി ദേവതാത്മകം
ത്രിനയനം പ്രഭും സ്വാമി ദിവ്യദേശികം
ത്രിദശപൂജിതം സ്വാമി ചിന്തിതപ്രദം
ഹരിഹരാത്മജം സ്വാമി ദേവമാശ്രയേ
ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പാ
ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പാ...

ഭവഭയാപഹം സ്വാമി ഭാവുകാവഹം
ഭുവനമോഹനം സ്വാമി ഭൂതിഭൂഷണം
ധവളവാഹനം സ്വാമി ദിവ്യവാരണം
ഹരിഹരാത്മജം സ്വാമി ദേവമാശ്രയേ
ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പാ
ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പാ..

കളമൃദുസ്മിതം സ്വാമി സുന്ദരാനനം
കളഭകോമളം സ്വാമി ഗാത്രമോഹനം
കളഭകേസരി സ്വാമി വാജിവാഹനം
ഹരിഹരാത്മജം സ്വാമി ദേവമാശ്രയേ
ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പാ
ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പാ..

ശ്രിതജനപ്രിയം സ്വാമി ചിന്തിതപ്രദം
ശ്രുതിവിഭൂഷണം സ്വാമി സാധുജീവനം
ശ്രുതിമനോഹരം സ്വാമി ഗീതലാലസം
ഹരിഹരാത്മജം സ്വാമി ദേവമാശ്രയേ
ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പാ
ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പാ
ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പാ
ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പാ
സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമി
ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പാ.....
Harivarasanam Lyrics In English
Harivarasanam Vishwamohanam 
Haridhadeeshwaram Araadhyapaadukam
Ari Vimarthanam Nithyanarthanam
Hariharathmajam Devamaashraye

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa 
Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa

Sharanakeerthanam Bhakthamaanasam
Bharanalooluppam Narthanaalasam 
Aarunabhaansuram Bhuthanaayakam 
Hariharathmajam Devamaashraye

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa
Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa 

Pranayasathyakam Prananaayakam 
Pranadhakalpakam Suprabhaanjitham
Pranavamandiram Keerthanapriyam 
Hariharathmajam Devamaashraye 

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa 
Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa 

Uragavaahanam Sundaraananam
Varagadhayudham Vedavarnitham 
Gurukrupaakaram Keerthanapriyam 
Hariharathmajam Devamaashraye 

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa 
Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa 

Thribhuvanaarchitham Devathatmakam
Thrinayanamprabhum Divyadheshikam
Thridashapoojitham Chintidapradam 
Hariharathmajam Devamaashraye 

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa 
Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa 

Bhavabhayapaham Bhaavukavakam
Bhuvanamohanam Bhuthibhushanam
Dhavalavahanam Divyavaaranam 
Hariharathmajam Devamaashraye 

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa 
Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa 

Kalamathrusmitham Sundaraananam
Kalabhakoomalam Gaathramohanam
Kalabhakesari Waajivahanam
Hariharathmajam Devamaashraye 

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa 
Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa 

Shruthajanapriyam Chintidapradam 
Shruthivibhushanam Saadhujeevanam
Shruthimanoharam Geethalaalasam
Hariharathmajam Devamaashraye 

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa 
Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa 
Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa 
Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa 
Swamy Saranam Ayyappa
Swamy Saranam Ayyappa 
Swamy Saranam Ayyappa

Panchadhresware Mangalam
Hariharapremaakruthe Mangalam
Pinchaalankrutha Mangalam
Pranamatham Chinthamani Mangalam
Panchashya Dhwaja Mangalam
Thrijagadhamadhya Prabho Mangalam
Pancha Sthropama Mangalam
Shruthi Shirolankaara San Mangalam

Om......  Om...... Om.....

Om Swamiye Saranam Ayyappa.....
Tags

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0അഭിപ്രായങ്ങള്‍

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !