ആരാന്റെ കണ്ടത്തില് | Kudukku2025 | Malayalam movie song | aarante kandathilu lyrics

Easy PSC
0

 


താനന്ന താനന്ന താനന്ന തന്നാനേ

താനാനാ താനാന താന്നാനേ തന്നാനേ

താനാനാ തന്നാനേ താനാനെ തന്നാനേ

താനന്ന താനന്ന താനാനേ തന്നാനേആരാന്റെ കണ്ടത്തില് 

ആരാണ്ടാ കൊത്തണത്

ആരാന്റെ തെങ്ങുമ്മേല 

ആരാണ്ടാ ചെത്തണത്

നല്ലച്ഛൻ കാവിലെ 

കോരന്റെ കുട്ട്യാണേ

ഞാനാണ്ടാ പാടത്തെ 

കരുമാടി മുത്താണേ

 

കാളിക്കും കോരനും 

കടിഞ്ഞൂല് ഞാനാണ്ടാ

കാത്തൂനും ചിരുതക്കും 

കുഞ്ഞാഞ്ഞ ഞാനാണ്ടാ

നടകാളെ നേരം പോയ് 

മുമ്പേലും ഏനുണ്ട്

മാളോരെ കൂട്ടീട്ട് 

കൊയ്യാനും ഏനുണ്ട്


  

തെയ്തക തെയ്തക തെയ്തക തെയ്തക 

തെയ്തക തെയ്തക തെയ്ത

തെയ്തക തെയ്തക തെയ്തക തെയ്തക 

തെയ്തക തെയ്തക തെയ്ത

 

ഞാറ് മുങ്ങണ്വരമ്പ് മൂടണ് 

നേരം മങ്ങണ് കണ്ടാ

കോളും മുങ്ങണ് ഓളും മുങ്ങണ് 

ഓപ്പമുണ്ടണ് കണ്ടാ

താത്തി കൊയ്യണ് 

താളത്തിൽ കൊയ്യണ് 

നീട്ടി കൊയ്യണ്കണ്ടാ

വട്ടി നിറക്കണ് കൊട്ട നിറക്കണ് 

നാഴി നിറക്കണ് കണ്ടാ


  

തെയ്തക തെയ്തക തെയ്തക തെയ്തക 

തെയ്തക തെയ്തക തെയ്ത

തെയ്തക തെയ്തക തെയ്തക തെയ്തക 

തെയ്തക തെയ്തക തെയ്ത

 

നാടി വന്നപ്പോ ദേവി വന്നതും 

മൂതേവി പോയതും കണ്ടാ

വയറ്റാട്ടി വന്നപ്പോ നാടറിഞ്ഞതും 

നങ്ങേലി പെറ്റതും കണ്ടാ

വേല വന്നതും പാല പൂത്തതും 

മണം പരന്നതും കണ്ടാ

നീട്ടിപ്പാടണ കൂത്തുമാടത്തിൽ 

പാവകൾ ആടണ കണ്ടാ

 

തെയ്തക തെയ്തക തെയ്തക തെയ്തക 

തെയ്തക തെയ്തക തെയ്ത

തെയ്തക തെയ്തക തെയ്തക തെയ്തക 

തെയ്തക തെയ്തക തെയ്ത

 

നേരാണ് നേരാണ് നേരം കറുക്കണ്

രാമായണക്കഥ പിന്നെയും പാടണ്

ദാരികൻ ചാവണ് കാളിയും തുള്ളണ്

മേളോം കേൾക്കണ് താളോം കേൾക്കണ്


  

തെയ്തക തെയ്തക തെയ്തക തെയ്തക 

തെയ്തക തെയ്തക തെയ്ത

തെയ്തക തെയ്തക തെയ്തക തെയ്തക 

തെയ്തക തെയ്തക തെയ്ത

തെയ്തക തെയ്തക തെയ്തക തെയ്തക 

തെയ്തക തെയ്തക തെയ്ത

തെയ്തക തെയ്തക തെയ്തക തെയ്തക 

തെയ്തക തെയ്തക തെയ്ത

 

തക തക തക തക തക തക തകാ


  

തക തക തക തെയ്

തക തക തക തെയ്

തക തക തക തെയ്

തക തക തക തെയ്

Tags

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0അഭിപ്രായങ്ങള്‍

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !